BOŞANMA NEDENLERİ (BOŞANMA SEBEPLERİ) NELERDİR?

 

Boşanma davası açacak eşlerin boşanma davası için öne sürmeleri gereken boşanma sebebi olmalıdır. Boşanma sebebi olmaksızın boşanma davası açılamaz. Boşanma sebebi hâkim tarafından geçerli bulunmayan kişilerin açtıkları boşanma davası reddedilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenleri genel ve özel nedenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 

Genel boşanma nedenleri kanunda ismen düzenlenmiş fakat tam olarak nelerin bu sınıfa girip girmediğinin takdirinin hâkime bırakıldığı nedenlerdir. Genel boşanma sebepleri yasada somut olarak belirtilmemiştir. Hâkim tarafından olaylar tetkik edilerek, boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine kanaat getirilecektir. Ancak özel boşanma sebepleri, medeni kanunda açık ve kesin şekilde belirtilmiştir. Bu tanıma uyan sebeplerin bulunması boşanma için yeterlidir.

Boşanmanın özel sebeplerine bakıldığında;

1-) Zina,

2-) Suç İşleme veya haysiyetsiz hayat sürme,

3-) Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış,

4-) Terk,

5-) Akıl Hastalığı

Genel boşanma sebebi ise, Türk Medeni Kanunu 166.maddesinde düzenlenmiştir.  Maddeye göre, evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Bu boşanma sebebine şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma yahut evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma denmektedir. Hakim, tarafları boşanmaya sevk eden olayların gerçekten evlilik birliğini temelden sarstığı kanaatine varırsa, tarafların boşanmasına karar vermektedir. Aksi halde, davayı reddeder.  

#İstanbul boşanma avukatı, #boşanma avukatı, #istanbul avukat, #boşanma avukatı istanbul, #boşanma sebepleri, #boşanma nedenleri,

                                                                                                ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR? 

Anlaşmalı Boşanma Davası

            Türk Medeni kanununun 163. Maddesinin 3. Fıkrasında anlaşmalı boşanma davası prosedürü düzenlenmiştir. İlgili madde hükmü uyarınca; anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş ve eşler birlikte boşanmak için başvurmaları halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilecektir. Yani bu halde mahkeme evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığını başka delillerle incelemeyecek bu konuda bir araştırma yapmayacaktır. Bir yıllık süre nikah tarihinden itibaren başlar. Boşanma davasında mahkeme dosyasına tarafların nüfus kayıt örnekleri getirtilir. Bu nüfus kayıt örneklerinden süre anlaşılacaktır.

            Anlaşmalı boşanma davası bir eş tarafından da açılabilir. Ancak diğer eşin davayı kabul etmesi halinde boşanmaya karar verilebilir.

            Anlaşmalı boşanma davası hakimi eşleri mahkemede bizzat dinler. Eşlerin gerçek iradelerinin boşanma yönünde olup olmadığının tespiti açısından bizzat dinleme önem arz etmektedir. Bu kural her anlaşmalı boşanma davasında uygulanır yani kesindir. Çünkü bir eş üçüncü kişilerin baskısı ile boşanma davasını kabul etmiş olabilir. Bu nedenle mahkeme her iki tarafında boşanma arzusu içinde olup olmadığını kendi ağızlarından dinler ve buna göre karar verir.

            Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilmesi için tarafların bir protokol düzenlemeleri gerekmektedir. Bu protokolde boşanmanın mali sonuçları ile varsa çocukların durumuna ilişkin düzenlemeler bulunmalıdır. Bu husus mahkemede sözlü olarak da dile getirilebilir ancak davanın kısa sürmesi, sözlü anlaşmanın bozulması ve taraflardan birinin vazgeçmesinin önüne geçilmesi açısından yazılı bir protokol hazırlanması çok önemlidir. Bir avukat yardımıyla hazırlanacak protokol ileride oluşabilecek hak kayıplarını önleyecektir. Bu protokol yani anlaşma hakimin onayına bağlıdır. Hakim anlaşmada bir değişikler yaparsa eşlerin değişikliği kabul etmeleri gereklidir. Kabul etmezlerse anlaşmalı boşanma davası kabul edilmez. Örneğin çocuğun masraflarının yarı oranında paylaşılacağı şeklinde bir anlaşmayı hakim kabul etmez. Çünkü anlaşılan bedelin belirli olması icra takibine konu edilebilmesi gerekir. Hakim burada taraflara bir yıllık bedelin ne kadar olabileceği konusunda anlaşmalarını ister. Taraflar bir bedel belirlerlerse anlaşmalı boşanma gerçekleşir ancak bedel konusunda anlaşamazlarsa boşanma çekişmeli boşanmaya dönüşür. Protokolde yoksulluk ve iştirak nafakaları bedellerinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Yani toplam 1.000,00-TL aylık nafaka ödenmesi şeklinde bir madde hakim tarafından onaylanamaz. Bu örnekler gibi karşılaştığımız yüzlerce örnek gösterebiliriz.

                                                               ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDİR? BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Çekişmeli Boşanma Davası

            Eşlerin evlilik birliğinin devam edip etmemesi, nafaka, velayet, tazminat konuların biri veya birkaçında anlaşmaya varamamaları halinde çekişmeli boşanma davası açılabilir. Çekişmeli boşanma davası açan tarafın karşı taraf ile hiçbir konuda anlaşmasına gerek yoktur zira mahkemede taleplerini dile getirecek, delilleri ortaya koyacak ve tanıkları dinletecektir. Çekişmeli boşanma davası bir avukat ile açılmak veya davalı konumunda iseniz vekil ile takip etme zorunluluğunuz yoktur. Ancak dava sonunda davacı iseniz davanızın kabul edilmesi, davalı iseniz de yüksek tazminat bedelleri ve istemediğiniz sonuçlarla karşılaşmamanız açısından bir avukat aracılığı ile davayı takip etmeniz çok önemlidir.

            Çekişmeli boşanma davasının sebepleri, boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası sebepleri başlıklar halinde açıklandığından başlıkları inceleyebilirsiniz.

Boşanma davası nasıl açılır?

            Boşanma davası dava dilekçesinin adliyede bulunan hukuk tevzi bölümüne teslim edilerek mahkeme harcının ödenmesi ile açılabilir. Dava dilekçesinde mahkemenin adı yani hangi mahkemede dava açıldığı, davacı ile davalının adı soyadı, adresleri ve T.C. Kimlik numaraları, tarafların avukatı varsa avukatlarının adı soyadı ve adresleri, malvarlığına ilişkin davalarda dava konusunun yani dava konusunun değeri, iddia edilen her bir olayın hangi delillerle ispat edileceği, iddia edilen olayların sıralı bir şekilde yazılması, hukuki nedenler, boşanma davası sonucunda ne talep edildiği hususlarının açık ve anlaşılır biçimde boşanma davası dilekçesine yazılması gerekmektedir. Davada bir vekil olsa dahi tarafların adresleri dava dilekçesinde yazılmak zorundadır. Zira hakim tarafından davada sosyal ve ekonomik durum araştırmasına karar verdiğinde bu adrese göre işlem yapılacaktır.

Boşanma davası ne kadar sürer?

            Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer; çekişmeli boşanma davası davada tespit edilen delillere, davanın açıldığı yere, mahkemeye sunulan boşanma nedenine göre değişiklik göstermektedir. Davada belirtilen deliller başka bir yerden getirilmesi gerekiyorsa delillerin toplanması beklenir. Ayrıca dava yüksek nüfuslu illerde İstanbul, Ankara gibi illerde açılmışsa az nüfuslu illere göre daha uzun sürebilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları bir yıl sürebildiği gibi daha uzun yıl da sürebilmektedir.

            Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabı da davanın nerede açıldığı, yani mahkemenin iş yoğunluğu ve boşanma davasının içeriği ile yakından ilgilidir. Bu nedenle net bir tarih verilmesi doğru olmaz. Anlaşmalı boşanma davası şartları tamamen sağlanmışsa yani evlilik tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş ve taraflar boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaya varmışlarsa davanın açıldığı yer ile boşanmanın aciliyeti davanın süresi belirlemektedir. Örneğin eşlerden birinin acilen yurt dışına çıkacaksa bu durumu belgelemesi halinde daha hızlı karar alınabilmektedir. Asgari ve azam süreler verilmek gerekirse doğru mahkemede dava açılırsa bir günde dahi boşanma kararı alınabilmektedir.

Boşanma Avukatı İstanbul

            Avukat Abdülhamit Akyapı İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak İstanbul ilinde boşanma davaları konusunda vekillik görevini sürdürmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesinde tezli yüksek lisans eğitimi devam etmektedir.

Boşanma avukatı ücretleri

            Boşanma avukatı ücretleri avukat ile boşanma davası tarafının karşılıklı anlaşmasına göre belirlenir. Zira her dava birbirinden farklıdır ve her davanın süresi, aşamaları, dilekçelerin içeriği birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenledir ki her dava konusuayrı değerlendirilmesi, dava konusuna göre bir bedel belirlenmelidir. Her yıl İstanbul Barosu tavsiye niteliğinde bir ücret tarifesi yayınlamaktadır. Ancak belirttiğimiz gibi bu ücretler kesin olmayıp avukat ile davanın tarafı arasında karşılıklı iradeler ile belirlenmektedir. Ortalama bir bedel belirmek gerekirse çekişmeli boşanma davaları 5.000-TL ile 10.000-TL arasında görüldüğünü söyleyebiliriz. Konu ile ilgili iletişim formunu doldurarak veya telefonla arayarak bilgi alabilirsiniz.

#boşanma avukatı, #boşanma avukatı istanbul, #avukat İstanbul #aile avukatı #anlaşmalı boşanma #çekişmeli boşanma #boşanma davası

                                                                                              BOŞANMA DAVASINDA İSPAT YÜKÜ

Boşanmada İspat, boşanma davasını açan tarafın öne sürdüğü, hukuki boşanma nedeninin mahkeme huzurunda kanıtlanması anlamına gelmektedir. Boşanma davasını açan kişinin ispat yükümlülüğü vardır. Boşanmada ispatın yapılamadığı durumda boşanma davası reddedilir. Bu da aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar aynı nedene dayanarak boşanma davası açılmasını engeller. Boşanmada ispata ilişkin olarak bu ispatın yapılması, boşanmayı getiren olaylardaki haklılığı da ortaya çıkaracağından dolayı, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi birçok hususu direk olarak etkilemektedir.

Boşanma davası açan kişilerin, boşanmada ispat aracı olarak hangi delilleri kullanabileceği doğru tespit edilmelidir. Her delil kullanılamayabilir. Burada hukuka uygun elde edilmiş delillerle boşanma davasının yürütülmesi sağlıklı bir boşanma süreci geçirilmesini sağlayacaktır.

Boşanmada delil olarak kullanılabilecek argümanlar her davada değişiklik göstermektedir. Bu noktada GSM operatörünün kayıtları, fotoğraf, kredi kartı harcamaları, faturalar, otel giriş ve çıkış kaydı, mektup, günlük, cep telefonu mesajları, video, sosyal medya paylaşımları, whatsapp konuşmaları, facebook mesajları, tanıklar… gibi bir çok argüman boşanmada delil olarak sunulabilir.

                                                                         BOŞANMA DAVASINDA SIK BAŞVURULAN DELİLLER

  • Boşanmada ispat aracı olarak kullanılabilecek en önemli delil tanık beyanlarıdır. Burada tanık gösterilen kişilerin mahkemeye bizzat katılması ve hâkim karşısına çıkması gerekir. Kimler tanıklık yapabilir diye merak edenler açısından herkes tanık olabilir.  Anne, baba, komşu, arkadaş fark etmeksizin herkes tanık olabilir.

  • Boşanmada ispat aracı olarak kullanılabilecek delillerden birisi de mahkeme kararlarıdır. 6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’na göre alınmış uzaklaştırma kararları, diğer eşe şiddet nedeniyle verilen mahkeme cezaları vs boşanma davasında delil olarak kullanılabilmektedir. Yine eşlerden birinin yüz kızartıcı suç işlemiş olması durumunda bu diğer eş tarafından mahkemede delil olarak kullanılabilmektedir.

  • Whatsapp konuşma kayıtları, Facebook yazışmaları ve paylaşımları da günümüzde boşanma davalarında sık rastlanan delillerdendir.

  • Boşanma davalarında kullanılan bir başka delil telefon konuşma ve mesaj içerikleridir. İlgili GSM operatöründen telefon konuşma ve mesaj içerikleri talep edilmektedir. Bilinmelidir ki operatörlerin konuşma içeriklerini ve mesaj içeriklerini kayıt altına alması kanunen mümkün değildir. Dolayısıyla mahkeme tarafından talep edilse dahi konuşma ve mesajların içerikleri hiçbir şekilde GSM operatörlerinden gönderilmemektedir. Uygulamada HTS kayıtları da denilen içerik olmaksızın sadece konuşma ve mesaj geçmişi bilgisi mahkemenin talep etmesi halinde gönderilmektedir.

          #boşanma davasında ispat, #boşanma davasında deliller, #boşanma davası avukatı

     BOŞANMA KARARIYLA ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Boşanma kararı alan eşlerin karşılaştıkları en önemli problemlerden biri, çocuğun velayetinin kime verileceğidir. Boşanma davalarında eşler kimi zaman karşı tarafa zarar vermek için çocuğun velayetini istemekte kimi zamanda karşı tarafın çocuğa iyi bir gelecek sağlayamayacağı düşüncesi ile velayetin kendilerine verilmesini talep ederler. Devamını okumak için tıklayın

Cevizli Mahallesi, Seyitgazi Sokak, Özcan Apt.

No:8/12, Kartal/İstanbul